ช่องทางการร้องทุกข์

ทวงสิทธิ์ "คนพิการ"

ทวงสิทธิ์ "คนพิการ"

รับเรื่อง คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้ได้รับความทุกข์ร้อนและถูกละเมิดสิทธิ์ ได้รับ ความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งจากการกระทำหรือการปฎิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ

Engine by shopup.com